Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

în scopul efectuării serviciilor de sănătate

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

 1. SC Perfect Dental Medical Clinic SRL cu sediul în Mogoșoaia, Str. Poieni nr. 60A, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/368/2014, CUI: 32769976, Tel.: 0722.542.308, 0751.088.990, E-mail: office@perfectdentalmc.ro, Web: perfectdentalmc.ro, prelucrează date cu caracter personal în scopul efectuării serviciilor de sănătate.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:
  • acordarea asistenței medicale stomatologice și monitorizarea stării de sănătate orală;
  • conformarea cu cerințe legale (cum ar fi, fără ca enumerarea să fie limitativă, obligații de completare a evidențelor și formularelor specifice acordării asistenței stomatologice: consimțământ pacient informat, chestionar evaluare stare de sănătate, fișă stomatologică/fișă de observație, formulă dentară, solicitări consult, scrisoare medicală, bilet de trimitere, fișa unică de raportare boli transmisibile, obligații de arhivare, fiscale, contabile etc.);
  • efectuarea programărilor și confirmarea prezenței dumneavoastră la ședințele de tratament;
  • înregistrarea efectuării serviciilor de specialitate și decontarea acestora;
  • informarea despre serviciile noastre, comunicarea campaniilor de marketing, soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor prin poștă, e-mail, telefon, sms.

În cazul în care prelucrarea se efectuează în baza consimțământului acordat de persoana vizată, acesta poate fi retras în orice moment.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul:
  • îndeplinirii unor obligații legale (cum ar fi cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările sau completările ulterioare; HG nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile);
  • executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • îndeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public;
  • protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  • intereselor legitime urmărite de noi (comunicarea informărilor privind activitatea noastră prin poștă sau prin e-mail/telefon/sms, dacă acestea au mai fost transmise anterior prin aceste mijloace - obligatoriu cu posibilitatea persoanei vizate de a se dezabona).
  • consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
  • nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, vârstă, sex, adresă domiciliu/reședință, număr de telefon, e-mail, ocupația, loc de muncă, nivel de studii, serie și număr carte de identitate sau, după caz, certificat de naștere, semnătură olografă, imagine;
  • date despre starea de sănătate actuală, istoric medial, imaginea persoanei vizate;
  • informații despre stilul de viață.
 3. De regulă, datele cu caracter personal colectate nu se divulgă în lipsa consimțământului persoanei vizate, însă pot fi comunicate astfel de date, în baza și în limita obligațiilor stabilite de lege în sarcina operatorului, după cum urmează, fără ca enumerarea să fie limitativă:
  • Ministerului Sănătății și structurilor subordonate acestuia, inclusiv direcțiilor de sănătate publică;
  • Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și structurilor teritoriale ale acesteia,
  • altor autorități/instituții publice din domeniul sănătății și asigurărilor sociale de stat;
  • instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniul ordinii publice, securității naționale și justiției;
  • direcțiilor de asistență socială și protecția copilului și altor instituții din domeniul asistenței sociale;
  • Colegiului Medicilor Dentiști din România și/sau colegiilor teritoriale din cadrul acestuia.
 4. Persoana vizată este obligată să furnizeze datele cu caracter personal prevăzute de lege pentru a putea fi îndeplinite cerințele referitoare la obținerea consimțământului pacientului informat (cu excepția situațiilor precizate în legislație), întocmirii evidenței medicale și a asigurării asistenței stomatologice, în caz contrar neputând fi posibilă furnizarea serviciilor de specialitate.
 5. Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate la punctul 3, cât și ulterior, în conformitate cu politicile interne și obligațiile legale care revin operatorului.
 6. În condițiile prevăzute de RGPD, persoana vizată are următoarele drepturi:
  • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul la opoziție;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 7. Exercitarea drepturilor prevăzute de lege se realizează printr-ocerere comunicată prin poștă la sediul nostru SC Perfect Dental Medical Clinic SRL, Str. Poieni nr. 60A, Mogoșoaia, jud. Ilfov, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cu precizarea datelor de identificare (Obligatoriu: numele, prenumele și domiciliul/reședința; Opțional: e-mail-ul solicitantului) sau prin e-mail: office@perfectdentalmc.ro
  Cererea poate fi depusă și personal la sediul nostru.
  În cerere se va menționa dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate prin poștă la o anumită adresă sau e-mail. (opțional)
  Înainte de a da curs oricărei cereri având ca obiect exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, operatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea solicitantului, pentru a se putea asigura că solicitarea provine din partea acestuia. (opțional)
 1. În condițiile prevăzute de lege, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiției.
  Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi consultate pe website-ul instituției: www.dataprotection.ro